رویدادهای تازه

ميراگرهاي تسليمي

ميراگرها

ديوارهاي برشي فولادي

نامنظمي پيچشي

طبقه نرم

استفاده از ماهيچه

FRPو تیر بتنی

تعميرات جزئي تیر بتنی

مفصل پلاستيك در تير

اتصالات بتني

روكش فولادي

استفاده از روكش بتني