یک واقعیت تلخ

از فرعون سوال کردند چگونه ادعای خدایی بر مردم مصر کردی؟

گفت با 3 راهکار این انجام شد :

‏1. نان را سواره کردم و مردم را پیاده به دنبال آن
‏2. از حق خودمردم به آنهابخشیدم و منت بر آن ها گذاشتم
‏3. نادان وفادار را به دانا عادل مُسخر کردم

اکنون حکایت ما مردم …………….

Check Also

سرنوشت بسیار متفاوت 5 نفر از بلند پایه ترین مردان سیاسی ایران در یک عکس

شهادت در جبهه،حبس ابد،طرد و خانه نشینی،قتل با ضربات چاقو،رهبری از راست :شهید چمرانعباس امیرانتظامبازرگانفروهر …