یک واقعیت تلخ

از فرعون سوال کردند چگونه ادعای خدایی بر مردم مصر کردی؟

گفت با 3 راهکار این انجام شد :

‏1. نان را سواره کردم و مردم را پیاده به دنبال آن
‏2. از حق خودمردم به آنهابخشیدم و منت بر آن ها گذاشتم
‏3. نادان وفادار را به دانا عادل مُسخر کردم

اکنون حکایت ما مردم …………….

Check Also

وابستگان طبقه‌ی حاکم از وسط کاخ‌ها با حساب بانکی نجومی ..

وابستگان طبقه‌ی حاکم از وسط کاخ‌ها با حساب بانکی نجومی و نشسته بر سفره‌ای رنگین …