چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند..

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند
وطن‌شان نیست بلکه ابتدا
باید خودشان را نجات دهند،
زیرا بیشتر آنها در اعماق ناآگاهی‌ها،
تَوهم دانایی دارند

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …