چرا از سازه‏ های قوسی استفاده می کنیم؟

علت استفاده از سازه های قوسی فلزی افزایش سطح مقطع و ممان اینرسی پروفیل صفحات قوسی در یک طول معین نسبت به یک صفحه فولادی مسطح می باشد که این امر باعث کاهش تنش می گردد.
سازه های قوسی فلزی با تنوع ابعاد و اشکال مختلف و همچنین به دلیل صرفه اقتصادی و زمانی همواره به عنوان یکی از واریانت های عمرانی در پروژه های عمرانی دنیا مطرح شده و اجرا گردیده است. سازه های قوسی فلزی باداشتن ویژگیهای ذیل در تسریع و سهولت انجام پروژه ها نسبت به واریانت بتنی برتری دارند.
– حمل و نقل آسان صفحات به علت نشستن صفحات در یکدیگر و جابه جایی آسان صفحات درحین اجرا به علت سبک بودن صفحات
– سرعت اجرا به علت قابل مونتاژ بودن و حذف مرحله گیرش و عمل آوری بتن
– عدم نیاز به مسدود ساختن خط
– نیاز به ماشین آلات کمترو تجهیزات سبک تر
ـ طراحی تطبیق پذیر با تغییرات احتمالی پروژه
ـ عدم نیاز به نگهداری یا نیاز به نگهداری کم نسبت به دیگر سازه ها به دلیل عدم نیاز به درزهای انبساط و غیره
ـ زیبایی و تناسب بیشتر با محیط اطراف
ـ عمر زیاد (حداقل عمر ۷۵سال)
ـ قابلیت نصب در شرایط آب و هوایی
ـ گستردگی کاربرد
ـ قابلیت استفاده مجدد

انتشار توسط 8 تم