پنج دقیقه بعد از تولدتان اسم ، ملیت و دین شما را تعیین می‌کنند

پنج دقیقه بعد از تولدتان
اسم ، ملیت و دین شما را تعیین می‌کنند
و شما بقیه زندگی‌تان را
صرفِ دفاع از چیزهایی می‌کنید
که خودتان انتخابش نکرده‌اید

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …