ویکتور هوگو:معمولا در جوامعی که مردم زیاد قسم می‌خورند

معمولا در جوامعی که
مردم زیاد قسم می‌خورند
دروغ در میان آنها بیشتر از هرجای
دیگری رواج دارد…!

ویکتور هوگو

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …