Breaking News

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید:

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک
در حال بلند شدن است بدانید آفتاب
سرزمین شما در حال غروب کردن است…

سرزمينی كه متفكرانش بيكار باشند
و بیسوادان‌شان شاغل
مشاورانش بيمار باشند و وكلايش ساكت
جوانانش دل مرده باشند و
سالخوردگانش بلند پرواز
مردانش لحن زنانه داشته باشند
و زنانش ژست مردانه
اغنيايش دزدی كنند
و فقرايش كارگری با حقوق بخور و نمیر
صادراتش فيلسوف باشد
و وارداتش مواد مخدر
قبرهايش خريده شوند و مغزهايش فروخته
گورستان تاريخ است

Check Also

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:اگر بسیار کار کند، می‌گویند …