وابستگان طبقه‌ی حاکم از وسط کاخ‌ها با حساب بانکی نجومی ..

وابستگان طبقه‌ی حاکم از وسط کاخ‌ها با حساب بانکی نجومی و نشسته بر سفره‌ای رنگین نسخه‌ی مقاومت می‌پیچند!

Check Also

سرنوشت بسیار متفاوت 5 نفر از بلند پایه ترین مردان سیاسی ایران در یک عکس

شهادت در جبهه،حبس ابد،طرد و خانه نشینی،قتل با ضربات چاقو،رهبری از راست :شهید چمرانعباس امیرانتظامبازرگانفروهر …