مُشتی گره کرده از دوران هخامنشی

مُشتی گره کرده از دوران هخامنشی
مومیایی شماره‌ی ۴
محل کشف: معدن نمک تاریخی چهرآباد زنجان
وضعیت: سالم‌ترین مرد نمکی کشف شده تا به امروز
قدمت: بیش از ۲۳۰۰ سال
سن هنگام مرگ: ۱۶ سال
قد: بین ۱۷۰ تا ۱۷۵
سالم‌ترین نمونه‌ی پارچه و لباس کشف شده از دوران هخامنشی
جنس کفش‌ها: چرم

Check Also

سرنوشت بسیار متفاوت 5 نفر از بلند پایه ترین مردان سیاسی ایران در یک عکس

شهادت در جبهه،حبس ابد،طرد و خانه نشینی،قتل با ضربات چاقو،رهبری از راست :شهید چمرانعباس امیرانتظامبازرگانفروهر …