مهار برش پانچ

در دال های دو طرفه بدون تیر بین ستون ها و دال های بدون کتیبه یا سرستون، احتمال دو نوع گسیختگی برشی وجود دارد و هر یک باید به طور مجزا کنترل شود.

  1. برش یک طرفه:

برش یک طرفه که در واقع به نام برش با عملکرد تیر نیز خوانده می شود باعث ایجاد ترک مورب و گسیختگی احتمالی در عرض یک نوار طراحی می شود که ممکن است در عرض کل سازه نیز امتداد یابد.

  1. برش دوطرفه:

این نوع برش تمایل به ترک خوردگی مورب دارد. درحقیقت انتقال بارهای قائم از دال تخت به تکیه گاه، در اطراف تکیه گاه (ستون) نیروی برشی پیرامونی ایجاد می کند که این نیرو تمایل دارد یک ترک قطری پیرامونی به شکل یک مخروط ناقص برای ستون ایجاد کند. کنترل برش منگنه ای دو طرفه نه تنها از بر لبه ها یا گوشه ستون یا بارهای متمرکز یا سطوح تکیه گاهی باید کنترل شود بلکه ایین نامه ها قید می کنند که در مناطقی مثل لبه سر ستون یا کتیبه نیز باید کنترل شود.

انتشار توسط 8 تم