ملا نصرالدین را گفتند: فلان کس فتوای جهاد و جنگ داده نمی‌آیی؟

ملا نصرالدین را گفتند: فلان کس فتوای جهاد و جنگ داده نمی‌آیی؟

ملا گفت: اگر خودش جهاد کرد، من هم می‌آیم! او میخواهد من بمیرم، تا زمینم را صاحب شود

Check Also

پایان تلخ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا

بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا ، در پایان جنگ جهانی دوم در حالی که به اتفاق …