ملا نصرالدین را گفتند: فلان کس فتوای جهاد و جنگ داده نمی‌آیی؟

ملا نصرالدین را گفتند: فلان کس فتوای جهاد و جنگ داده نمی‌آیی؟

ملا گفت: اگر خودش جهاد کرد، من هم می‌آیم! او میخواهد من بمیرم، تا زمینم را صاحب شود

انتشار توسط 8 تم