Breaking News

فیروزه – Turquoise

یکی از سنگهای قیمتی به رنگهای آبی آسمانی که از معدن استخراج میشود و بیشتر نگین انگشتر از آن به دست می آید و در نیشابور و کرمان و فارس و آذربایجان به دست می آید. بهترین آن از معدنی از نیشابور به دست می آید و آن را فیروزه بواسحاقی میگویند.

Check Also

گرنبند نماد ثروت و قدرت است

گرنبند نماد ثروت و قدرت است.گاهی قیمت آن برابر با قیمت یک خانه کوچک است.در …