فرق جرم سیاسی و جرم عادی!

می گویند:
فردی از کنار مسجد رد می شد.
متوجه شد یک نفر در داخل شبستان مسجد در حال خالی کردن صندوق نذورات مردم و جمع کردن فرشهاست…

فرد عابر که فهمید ،
آن مرد دزد است با صدای بلند فریاد زد:
ای تف به شرفت…
از خانه خدا دزدی می کنی؟

مرد دزد با حرارت پاسخ داد:
مردک، توی خانه خدا تف می اندازی؟
بگذار کارم تمام شود،
می آیم حالیت می کنم اهانت به مقدسات چقدر زشت است…

چه داستان آشنايی…

انتشار توسط 8 تم