فرق جرم سیاسی و جرم عادی!

می گویند:
فردی از کنار مسجد رد می شد.
متوجه شد یک نفر در داخل شبستان مسجد در حال خالی کردن صندوق نذورات مردم و جمع کردن فرشهاست…

فرد عابر که فهمید ،
آن مرد دزد است با صدای بلند فریاد زد:
ای تف به شرفت…
از خانه خدا دزدی می کنی؟

مرد دزد با حرارت پاسخ داد:
مردک، توی خانه خدا تف می اندازی؟
بگذار کارم تمام شود،
می آیم حالیت می کنم اهانت به مقدسات چقدر زشت است…

چه داستان آشنايی…

Check Also

سرگذشت سه الماس تاریخی ایران

دریای نوروزن: ۳۶.۴ گرمبزرگتریندر موزه جواهرات ملی ایران است کوه نوروزن: ۲۱‌.۱۲ گرمپس از سرقت …