ظریف ضعیف ترین وزیر امورخارجه در کل تاریخ دیپلماسی ایران است

ظریف ضعیف ترین وزیر امورخارجه در کل تاریخ دیپلماسی ایران است  کل هنر دیپلماسی ایشان ، ایران را تبدیل به التماس کردن از همه کشورهای دوریالی کرده است. به راحتی دروغ می گوید و براحتی می خندد.
دیپلماسی او در قرارداد دریای خزر و برجام جزء ذلیل کردن ایران نبوده است.
استعفای فرمایشی این فرد جز بدستور روحانی و در جهت توازن قدرت و درجهت تصویب FATF در کشور نبوده است و خواهید دید که با نکبت به وزارت خود بر می گردد.

Check Also

پایان تلخ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا

بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا ، در پایان جنگ جهانی دوم در حالی که به اتفاق …