شخصی از ملانصرالدین پرسید مسلمان به چه کسی میتوان گفت؟

شخصی از ملانصرالدین پرسید مسلمان به چه کسی میتوان گفت؟ فرمود: مسلمان کسی است که مردم از شر دست و زبان او در امان باشند.
آن شخص گفت: والله کور شوم اگر تا بحال چنین مسلمانی دیده باشم

انتشار توسط 8 تم