شخصی از ملانصرالدین پرسید مسلمان به چه کسی میتوان گفت؟

شخصی از ملانصرالدین پرسید مسلمان به چه کسی میتوان گفت؟ فرمود: مسلمان کسی است که مردم از شر دست و زبان او در امان باشند.
آن شخص گفت: والله کور شوم اگر تا بحال چنین مسلمانی دیده باشم

Check Also

سرگذشت سه الماس تاریخی ایران

دریای نوروزن: ۳۶.۴ گرمبزرگتریندر موزه جواهرات ملی ایران است کوه نوروزن: ۲۱‌.۱۲ گرمپس از سرقت …