سرگذشت سه الماس تاریخی ایران


دریای نور
وزن: ۳۶.۴ گرم
بزرگترین
در موزه جواهرات ملی ایران است

کوه نور
وزن: ۲۱‌.۱۲ گرم
پس از سرقت از ایران، سر از تاج ملکه انگلیس درآورد

الماس شاه
وزن: ۱۷.۸ گرم
پس از قتل گریبایدف در تهران، جهت دلجویی از طرف فتحعلیشاه به روس‌ها داده شد

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …