سرنوشت بسیار متفاوت 5 نفر از بلند پایه ترین مردان سیاسی ایران در یک عکس

شهادت در جبهه،
حبس ابد،
طرد و خانه نشینی،
قتل با ضربات چاقو،
رهبری

از راست :
شهید چمران
عباس امیرانتظام
بازرگان
فروهر و آیت ا… خامنه ای

سیاست دنیای عجیب و پیچیده ای دارد

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …