درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند ..

درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند “مهربان ” و “مهربانو”. مهربانو کسیکه مهر خلق میکند و مهربان یعنی نگهبان مهربانو

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …