درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند ..

درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند “مهربان ” و “مهربانو”. مهربانو کسیکه مهر خلق میکند و مهربان یعنی نگهبان مهربانو

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …