حکایت گرگ و الاغ

الاغ گفت: رنگ علف قرمز است!
گرگ گفت: نه سبز است!
باهم رفتند پیش سلطان جنگل (شیر)
و ماجرای اختلاف را گفتند
شیر گفت: گرگ را زندانی کنید!
گرگ گفت:
ای سلطان، مگر علف سبز نیست
شیر گفت: سبز است
ولی دلیل زندانی کردن تو
بحث کردنت با الاغ است

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …