حداقل ابعاد ستون بتنی و نکات کلیدی آن

تیپ بندی اولیه ستون ها قبل از تیپ بندی تیرها انجام می گردد. در تیپ بندی اولیه عموما به دنبال تعیین ابعاد مقطع ستون ها بوده و تعیین تعداد و سایز آرماتورهای آن در تیپ بندی نهایی انجام می گردد.

محدودیت های هندسی ستون ها:

در ستون ها محدودیت های هندسی زیر  مطابق با بند 9-23-3-2-1-1 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می بایست رعایت گردد:

 1. عرض مقطع نباید کمتر از سه دهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از ۲۵۰میلی متر باشد.
 2. نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید از ۱/۲۵کمتر باشد.

از جمله دلایل وجود این محدودیت ها :

 1. عدم تامین طول مهاری میله گردهای طولی تیرها در داخل ستون ها
 2. صعوبت آرماتورگذاری(به خصوص جایگذاری خاموت ها)
 3. افزایش لاغری مقطع و بالارفتن احتمال کمانش ستون تحت بار ثقلی

در ستون های رایج مربعی معمولا ضوابط هندسی رعایت می گردد و زمانی این ضوابط پر رنگ تر می گردد که از ستون های مستطیلی (کتابی) استفاده می گردد.

ستون کتابی - حداقل ابعاد ستون بتنی و نکات کلیدی آن

آرماتورگذاری ستون ها:

 1. میله گردهای طولی
  الف)در ستون ها نسبت آرماتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از هشت درصد در نظر گرفته شود.
  ب)فاصله محور تا محور میله گردهای طولی از یکدیگر نباید بیشتر از ۲۰۰میلی متر باشد.
 2. میله گردهای عرضی

حداقل و حداکثر درصد میله گرد ستون ها:

 • حداقل درصد میله گرد ستون یک درصد است.
  علت مشخص نمودن حداقل درصد میله گرد ستون:
  الف)جلوگیری از ترد شکنی ستون
  ب)کاهش خزشو انقباض بتن
 • در ستون های قاب خمشی با شکل پذیری متوسط حداکثر درصد میله گرد ستون هشت درصد است.

انواع ستون های بتنی از نظر شكل مقطع:

 1. ستون با مقطع مربع، (حداقل ابعاد مقطع ۳۰× 30 سانتيمتر).
 2. ستون با مقطع مربع مستطيل، (حداقل ابعاد ۴۰× 25 سانتيمتر).
 3. ستون با مقطع چند ضلعی منتظم، (حداقل طول ضلع ۲۰سانتيمتر).
 4. ستون با مقطع دايره (استوانه ای)، (حداقل قطر مقطع ۲۵سانتيمتر).

ابعاد ستون ها با مقطع - حداقل ابعاد ستون بتنی و نکات کلیدی آن

نکات کلیدی انتخاب ابعاد ستون ها:

 1. بهتر است ابعاد ستون های زیرین و  بالایی یکسان در نظر گرفته شود ولی برای ستون  زیرین از آرماتور کمتری نسبت به ستون بالایی استفاده نمود.
 2. در صورتی که مقدار کاهش ابعاد  مقطع  ستون های بالایی نسبت به ابعاد مقطع ستون پایین کمتر یا مساوی 7.5سانتی متر باشد می توان میله گرد را خم نمود(بند 9-14-11-3-1مبحث نهم مقررات ملی ساختمان)

Check Also

AutoCAD ( Autodesk ) – First professional training session ( Introducing AutoCAD program )

آموزش سمعی و بصری برنامه اتوکد در 365 جلسه درسی که هنرآموز کاملا به کلیه …