تفاوت طبقه نرم و ضعیف(سختی جانبی و مقاومت جانبی) چیست؟

• مقاومت
در بررسی مقاومت طراحی اعضای یک سازه، دو نوع رفتار ترد و نرم بصورت جداگانه می‌بایست بررسی گردد.
رفتار ترد: عضو قبل از رسیدن به مقاومت نظیر حد تسلیم در اثر کمانش (موضعی یا کلی)منهدم می‌شود، در چنین اعضائی مقاومت طراحی کمتر از مقامت نظیر حد تسلیم مصالح مبنای عضو می‌باشد، ستونهای لاغر – عناصر بادبندی در فشار – بال تیرهای تحت نیروی متمرکز – جان تیرهای تحت برش خارج از صفحه و … جزو این دسته محسوب می‌شوند.
رفتار نرم: عضو قادر است به مقاومت نظیر حد تسلیم خود برسد و وارد مرحله تغییر شکل پلاستیک شود، در این حالت مقاومت عضو با در نظر گرفتن سخت شدگی کرنشی مصالح مبنای آن (فولاد یا بتن یا ….) محاسبه می‌شود.
• سختی
تغییر شکل عضو تحت اثر نیروهای وارده می‌باشد، سختی نیز برای اعضای با رفتار ترد و نرم بصورت جداگانه محاسبه می‌گردد، در بررسی سختی اعضای ترد، در محدوده ارتجاعی با توجه به روابط الاستیسیته سختی عضو قابل محاسبه می‌باشد (همانطور که مستحضر هستید سختی عضو شامل سختی خمشی – سختی برشی – سختی محوری – سختی پیچشی می‌باشد)
برای اعضای نرم می‌بایست از منحنی رفتار غیرارتجاعی و روابط پلاستیسیته برای محاسبه سختی استفاده نمود، برای سختی خمشی از رابطه غیرخطی لنگر-انحناء، برای سختی برشی از رابطه غیر خطی برش-تغییرمکان برشی، برای سختی محوری از رابطه نیروی محوری-تغییرطول محوری، و برای اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی نیز از رابطه تقابلی تیر و تیر-ستونها استفاده می‌گردد.
با توجه به موارد فوق ملاحظه می‌شود که بحث سختی و مقاومت رابطه مستقیم با رفتار نرم یا ترد المان دارد و برای هر کدام نیز تعریفی ویژه ارائه شده است. درصورتیکه بحث مقاومت و سختی در کل سازه مطرح شود (ترکیبی از المانهای خمشی – برشی – محوری و اندرکنشی) تعاریف سختی و مقاومت در دو حالت رفتار ارتجاعی و رفتار غیر ارتجاعی می‌بایست در نظر گرفته شود،
سختی: حداکثر تغییر مکانی که یک نقطه مشخصی از سازه (نقطه کنترل – مرکز جرم بام) تحت اثر نیروهای جانبی وارده در حالت ارتجاعی یا غیر ارتجاعی می‌دهد.
مقاومت: حداکثر نیروی برشی که سازه موردنظر در حالت ارتجاعی یا غیر ارتجاعی می‌تواند تحمل نماید. بنابراین ملاحظه می‌شود که سختی ارتجاعی و غیرارتجاعی یک سازه را همانند اعضای تشکیل دهنده آن می‌بایست بصورت کاملاً مجزا بررسی نمود، و این دو تعاریفی کاملاً مجزا از همدیگر دارند که به آنها اشاره گردید.

 

Check Also

AutoCAD ( Autodesk ) – First professional training session ( Introducing AutoCAD program )

آموزش سمعی و بصری برنامه اتوکد در 365 جلسه درسی که هنرآموز کاملا به کلیه …