تصویری از نظرسنجی چشمی روحانی به صورت روزانه از قیافه مردم


روحانی به راننده:
آروم تر برو دارم نظرسنجی می کنم چقدر مردم از دلار بیست هزارتومانی و اقتصاد خوشحالند که اینجور در حال در آغوش کشیدن یکدیگر هستند. علی برکت الل…

Check Also

پایان تلخ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا

بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا ، در پایان جنگ جهانی دوم در حالی که به اتفاق …