ترتیب وقوع و محل تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه های ساختمانی بتن آرمه با طبقه همکف پیلوت

ترتیب وقوع و محل تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه های ساختمانی بتن آرمه با طبقه همکف پیلوت
زلزله های گذشته در ایران و دیگر نقاط لرزه خیز دنیا نشان داده است که نامنظمی طبقه نرم و وجود پیلوت و طبقه همکف باز در سازه های ساختمانی، خطر جدی برای پایداری و یکپارچگی کل سازه محسوب می گردد. خسارات سنگین و یا در برخی موارد، انهدام ساختمانهای بتن آرمه با طبقه همکف پیلوت در زلزله های اخیر، سببتمرکز تحقیقات و تلاشها در ارزیابی رفتار و ظرفیت چنین ساختمانهایی تحت اثر بارها ی لرزه ای شده است. با توجه به آنکه مهمترین شاخص در برآورد میزان خسارت، تعیین نحوه توزیع مفاصل پلاستیک می باشد، لذا در این مقاله تأثیر وجود پیلوت و طبقه همکف باز، در ترتیب وقوع و محل تشکیل مفاصل پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد. سازه های مورد بررسی بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ و برای ناحیه با خطر لرزه خیری خیلی زیاد طراحی می شوند. تحلیلهای بارافزون به کمک الگوهای مختلف بار جانبی انجام می پذیرد. نحوه توزیع و شاخص خسارت حاصل از تحلیل سازه های ساختمانی مختلف بتن آرمه با طبقه همکف پیلوت با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهند که مسئله طبقه همکف باز را نمی توان به شکل مناسبی از طریق تحلیل الاستیک تعیین نمود، چرا که سختی یک ساختمان با طبقه همکف باز و یک ساختمان اسکلتی مشابه تقریباً مشابه هستند. تحلیل های غیرخطی نشان می دهند که در یک برش پایه پائین، مفاصل پلاستیک زیادی در طبقه همکف شکل گرفته که منجر به شکست ترد این طبقه می شود.

 

انتشار توسط 8 تم