بیوگرافی دکتر حشمدار

دکتر حمیدرضا حشمدار متولد خانواده ای فرهنگی ازشهرتهران می باشد  ایشان با معدل ۱۸.۷۳ از دبیرستان تیزهوشان البرز در رشته ریاضی فیزیک فارغ التحصیل شد و به سرعت توانست مدارج علمی را پشت سر بگذارد.  کسب مدال طلای المپیاد ریاضیات جهانی درسال ۱۳۷۰باعث شد که توسط بهترین دانشگاه های دنیا پیشنهاد بورس تحصیلی جهت پذیرش شود و نهایتا او راهی آسیای شرقی شد. و با تکیه به هوش وتوان علمی بالای خود توانست اولین فردی باشد که در قرن ۲۰ همزمان در دو دانشگاه تراز اول آسیای شرقی به درجه دکترا دست یابد

 او دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی در مهندسی نرم افزار می باشد. دکتر حشمدار موفق به دریافت ۵ مدال در مسابقات علمی جهانی به شرح ذیل شد

}

Dr. Hamidreza Hashmadar was born in a cultural family in Tehran. He graduated from Alborz Talented High School with a grade point average of 18.73 in mathematics and physics and was able to pass scientific degrees quickly. Winning the gold medal of the World Mathematics Olympiad in 1370 caused him to be offered a scholarship by the best universities in the world, and finally he went to East Asia. Relying on his high intelligence and scientific ability, he was the first person to achieve a doctorate degree in two first-rate universities in East Asia at the same time in the 20th century

He holds a PhD in Structural Design in 3D Structures and a PhD in Computer Engineering in Genetic Patterns in Software Engineering. Dr. Hashmadar won 5 medals in world scientific competitions as follows

{

Certificate of award Bronze Medal. (2011). Title: A new method for nonlinear dynamic analysis of 3D space structures. Notable Presented: H.Hashamdar, Z.Ibrahim, M. Jameel, A.Karbakhsh. The International Exposition of Research and Invention Institutions of Higher Learning 2011, Kuala Lumpur, Malaysia (Ministry of Science, Technology Innovation, 13-15 September).

Certificate of award Bronze Medal. (2010). Title: Innovative dynamic analysis for 3D space structure by professional mathematics. Notable Presented: H.Hashamdar, Z.Ibrahim, M. Jameel, H.B.Mahmud, Z.Ismail, and M.Z. Jumaat, 21st International Invention, Innovation &Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malaysia (Ministry of Science, Technology Innovation).

Certificate of award Silver Medal, Gold Team Group. (2010). Title: A new method of dynamic analysis structures by using advance mathematical. Notable Presented: H.Hashamdar, Z.Ibrahim, M. Jameel, H.B.Mahmud, Z.Ismail, and M.Z. Jumaat. Innovation and Creativity EXPO 2010 University of Malaya 1-3 April, for outstanding achievement in Engineering.

Certificate of award Bronze Medal. (2010). Title: Application of Trujillo Algorithm for analyzing of structures.  Notable Presented: H.Hashamdar, Z.Ibrahim and Z.Ismail. Malaysian Association of Research Scientists, International Invention, Innovation 2010, Kuala Lumpur, Malaysia (Ministry of Science, Technology Innovation).

Certificate of award Silver Medal. (2009). Notable Presented: H.Hashamdar, Z.Ibrahim. The International Exposition of Research and Invention Institutions of Higher Learning 2009, Kuala Lumpur Convention Center, 8-10 October 2009.

همچنین ده ها مقاله علمی در معتبرترین ژورنال های جهانی ازاو به ثبت رسیده است که خلاصه ای از آن به شرح ذیل است

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. (2009).Analyzing of space structure by using numerical integration. European Journal of Scientific Research, 38(4), 583-589.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z., Jameel, M., Karbakhsh, A., Ismail, Z. Kobraei, M. (2011). Use of the simplex method to optimize analytical condition in structural analysis. International Journal of Physical Sciences, 6(4), 691-697.

Hashamdar. H, Ibrahim, Z. (2010a). Application of Trujillo algorithm for analyzing of structures. American Journal of Applied Sciences, 7(3), 408-414.

Hashamdar. H, Ibrahim, Z. (2010b). A new method of dynamic analysis structures by using advance mathematical. Asian Journal Applied Sciences, 3(3), 186-196.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. ,Jameel, M., Mahmud, H, B.(2011a). Renovation explicit dynamic procedures by application of Trujillo algorithm. International Journal of Physical Sciences, 6(2), 255-266.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. (2011b). Finite element analysis of nonlinear structures with Newmark method. International Journal of Physical Sciences, 6(6), 1395-1403.

Hashamdar, H., Ali Karbakhsh Ravari, Ismail Othman, Zainah Ibrahim.(2011). Variations of Horizontal Stiffness of Laminated Rubber Bearings Using New Boundary Conditions. Scientific Research and Essays, 6( 14),3065-3071

Hashamdar H, Tahir M, Z. Ibrahim, Jameel M, H.B. Mahmud.(2011). Mathematical modeling for analysis cable structures ,Scientific Research and Essays Vol. 6(32), pp. 6681-6694

Hashamdar, H., Ibrahim, Z.,Jameel, M . Mathematical modeling and computer simulation for analysis tension structures. Materials and Design. Ref.:  Ms. No. STENG-1657.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. ,Jameel, M . A new method for nonlinear dynamic analysis of cable structures. Computers and Structures. Ref.:  Ms. No. CAS-D-11-00381.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. ,Jameel, M .Optimizing Lanczos algorithm for nonlinear structural analysis. Smart Structures and Systems. Ref.:  Ms. No. SSS11291F.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. A finite element formulation for dynamic analysis of cable by using the Wilson method.  Mathematical Problems in Engineering (US), Ref.:  Ms. No. MPE/132198.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. ,Jameel, M. The using potential energy to optimize non-liner structural analysis.  Latin American Journal of Solids and Structures, Ms. No. LASS318.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. Optimizing of iteration algorithm for non-linear structural analysis. Journal of Structural Engineering, Ref.:  Ms. No. STENG-1442.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z., Jameel, M. Finite element analysis of nonlinear structures, Canadian Journal of Civil Engineering, Ref.:  Ms. No. 11-36.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M.  Assessment of non-liner dynamic response of tension structures. China Ocean Engineering,Ref.:  Ms. No. 2011-001.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M.  Analytical condition in structural analysis. Informes de la Construcción (INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN of Germany), Ref.:  Ms. No. IC-11-004.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M .Optimizing explicit dynamic procedures by application of advance mathematics. The Japan society for industrial and applied Mathematics journal. Ref.:  Ms. No. CSU9541379.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. Non-linear dynamics analyze of cable-stayed bridge by using advance mathematics method.The Annals of Mathematics (US), Ref.:  Ms. No.als17.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. A finite element formulation for dynamic analysis of stiffness laminated rubber by Wilson method. Journal of rubber research, Ref.:  Ms. No. JRR 2531.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. Nonlinear dynamic analysis of cable –stayed bridge by using Fletcher-Reeves method, Duke Mathematical Journal(US), Ref.:  Ms. No. D11043.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. Analytical behavior of connection to concrete filled steel column. African Journal of Agricultural Research, Ref.:  Ms. No. AJAR-11-149.

 

 در حال حاضر کتابهای او در معتبرترین دانشگاه های آلمان و ژاپن تدریس می شود که کتاب آنالیز سازه های پیشرفته او در سال ۲۰۱۱ جزو پرفروشترین کتابهای علمی جهان شناخته شد

Hashamdar, H., Tahir, Mhmood. (2011). HIGH-NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS. VDM Publishing House Ltd. Benoit Novel, Simultaneously published in USA & U.K. ISBN: ISBN 978-3-639-37100-0.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. (2011). LINEAR AND NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS IN HIGH-NONLINEARITY. VDM Publishing House Ltd. Benoit Novel, Simultaneously published in USA & U.K. ISBN: 978-3-639-36621-1.

Hashamdar, H., Ibrahim, Z. Jameel, M. (2010). ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS. VDM Publishing House Ltd. Benoit Novel, Simultaneously published in USA & U.K. ISBN: 978-3-639-36199-5.

 

 نقطه اوج این نخبه ایرانی اختراع و ثبت فرمول جدیدی در روش محاسبات سازه های غیرخطی در کشور آمریکا در سال 2010 بود بگونه ای که تحول عظیمی در صنعت ساختمان بوجود آورد که امروزه در محافل علمی از او بعنوان پدر سازه های غیرخطی نامبرده می شود

Authors: H.Hashamdar, Z. Ibrahim, M.Jameel. ID: UM.UMCIC.628_250, 12Augost 2010, Class: 9_Scientific. Title: Developing of a new algorithm for nonlinear dynamic response on tension structures.

او در حال حاضر استاد دانشگاه های بین المللی مالزی استرالیا و سنگا پور می با شد. فعالیتهای بشردوستانه ایشان در کنار فعالیتهای تحقیقاتی و دانشگاهی، اورا به عنوان چهره ای برجسته در موضوع حقوق بشر بین المللی معرفی کرده است.
منبع: برگرفته از سایت نخبگان ایرانی قرن ۲۰۰۰