این متن در سال ۱۳۰۱ نوشته شده… انگار که بعد از ۹۰ سال چندان تغییری در حال ایران حاصل نشده!

”از مردمی که هنوز مشاورشان رمال است و طبیب‌شان جن‌گیر، احیاء اقتصادی‌شان را از فکرهای عامیانه توقع دارند و استقلال‌شان را با حرف می‌خواهند نشان بدهند‌… از چنین فلک‌زده مردمی چه انتظار میشود داشت؟ هیچ.
ایرانی به میل خود آدم نخواهد شد. سعادت را بر ایران باید تحمیل کرد!“

منبع: علی‌اکبر داور، ”یادداشت یومیه

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …