اسکار بهترین نذری تاریخ هم به این هموطن ایرانی تعلق می گیرد!

اسکار بهترین نذری
تاریخ هم به این هموطن
ایرانی تعلق می گیرد!


خنده های بچه هارو ببینید

Check Also

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچکدر حال بلند شدن است بدانید آفتابسرزمین …