از شیخ هادی نجم آبادی پرسیدند آیا در اسلام موسیقی حرام است؟

از شیخ هادی نجم آبادی پرسیدند
آیا در اسلام موسیقی حرام است؟

جواب داد
آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده شدن کفگیر بر ته دیگ پلو همسایه غنی برخيزد
و به گوش اطفال گرسنه همسایه فقیر برسد

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …