از زندگی چه می دانیم که از مرگ بدانیم.((کنفوسیوس))

از زندگی چه می دانیم که از مرگ بدانیم.((کنفوسیوس))

Check Also

پایان تلخ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا

بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا ، در پایان جنگ جهانی دوم در حالی که به اتفاق …