از زندگی چه می دانیم که از مرگ بدانیم.((کنفوسیوس))

از زندگی چه می دانیم که از مرگ بدانیم.((کنفوسیوس))

انتشار توسط 8 تم