آیا به زنان شاغل نفقه تعلق می گیرد؟

سوال:
آیا به زنان شاغل نفقه تعلق می گیرد؟


پاسخ:

عقد ازدواج موجب به وجود آمدن حقوق و تکالیفی در روابط میان زن و مرد می‌شود.

یکی از این تکالیف لزوم پرداخت نفقه به زن است. در قانون مرد موظف به انجام دادن این تکلیف است.

این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه را تعیین کرده و در صورت ترک انفاق از سوی مرد، ممکن است به مجازات حبس محکوم شود.

اما گاهی این سؤال در رابطه با پرداخت نفقه به زن مطرح می‌شود، که آیا به زن شاغل هم نفقه تعلق می‌گیرد؟

نفقه زن

طبق قانون تکلیف پرداخت نفقه به زن بر عهده مرد است؛ باید در نظر داشت که نفقه مشروط به فقر و مشکلات مالی زن نیست.

بنابراین حتی اگر زن اموال و دارایی دارد و می تواند نیاز های خود را تامین کند و یا حتی شاغل باشد، باز هم پرداخت نفقه وی بر عهده شوهر است.

میزان نفقه زن شاغل

همانطور که گفته شد در پرداخت نفقه به زن تفاوتی میان زنان شاغل و زنان غیر شاغل وجود ندارد.

البته پرداخت نفقه به فرزند چنین شرایطی ندارد؛ زیرا شرط پرداخت نفقه به فرزندان این است که بعد از رسیدن  به سن قانونی، اگر فرزند صاحب مال کافی نباشد و نتواند به واسطه اشتغال به کاری نفقه خود را تأمین کند به وی نفقه تعلق می‌گیرد.

بنابراین اگر فرزندان صاحب دارایی باشند و یا بتوانند کار کنند و صاحب درآمد باشند، پرداخت نفقه ایشان بر پدر ضروری نیست.

اما در خصوص نفقه زن، تأمین نیازهای وی از قبیل مسکن ، لباس، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا احتیاج بر عهده شوهر است و در این خصوص تفاوتی بین زن شاغل و غیر شاغل وجود ندارد.

Check Also

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه

سوال:ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چگونه اعمال می شود؟ پاسخ: اعاده دادرسی …