آدولف هیتلر: اگر خواستی سرزمین ات را آزاد کنی…

اگر خواستی سرزمین ات را آزاد کنی؛

ده گلوله در تفنگت بگذار!
9 گلوله برای خائنین و آدم فروشان
و تنها یک گلوله برای دشمنت کافیست

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …