آدم وقتی فقیر میشود،خوبیهایش هم حقیر میشوند؛

آدم وقتی فقیر میشود
خوبیهایش هم حقیر میشوند؛
اما کسی که زر دارد یا زور دارد
عیب هایش هم هنر دیده میشوند
و چرندیاتش هم حرف حسابی
به حساب می آیند…

: علی شریعتی

Check Also

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند.

روزی ناصرالدین‌شاه با امیرکبیر به مازندران می رفتند. شاه در نزدیکی مقصد سر از پنجره …